Subvencions del Servei d'Ocupació Català.


El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) és l'instrument que el Govern de la Generalitat de Catalunya posa a l'abast dels treballadors, treballadores i empreses catalanes per tal de contribuir a assolir la cohesió territorial, social i el progrés general del nostre país.

Té dos grans objectius:

  • Aconseguir el màxim d'ocupació a Catalunya
  • Contribuir a la competitivitat empresarial amb l'orientació professional i la formació continuada

L'Aplicatiu Gestió Integrada d'Accions (GIA) és l'eina que permet gestionar les sol·licituds de subvenció per als següents programes organitzats en les matèries següents:


1.- Orientació professional

L'orientació professional ajuda a les persones a determinar les seves capacitats i interessos laborals, a adoptar decisions respecte a la seva formació i ocupació, alhora que ajuda a definir el seu aprenentatge i la seva trajectòria individual, millorant les seves competències professionals i personals.

L'orientació professional està adreçada a persones aturades inscrites en el Servei d'Ocupació de Catalunya. Per accedir a aquest servei s'ha d'adreçar a la seva oficina del SOC, on orientadors l'acompanyaran en el seu procés de recerca de feina i, si cal, l'adreçaran al centre més adequat d'acord amb les seves necessitats.

EPMIL

Entrevistes en profunditat per a la millora de la Intermediació laboral

IPI

Itineraris Personals d'Inserció

 

2.- Qualificació Professional

2.1.- Formació Professional Ocupacional

Els cursos de formació professional ocupacional estan adreçats a treballadors/res en actiu o situació d'atur; són programes formatius teòrico-pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció o reinserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals dels treballadors/res. Es caracteritzen per tenir una oferta formativa molt àmplia d'especialitats en tots els sectors econòmics, la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses i, en alguns casos, realitzar estades de perfeccionament a l'estranger.

 

CIFO

Centres d'Innovació i Formació Ocupacional

Aturats - FIP

Accions del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya

Aturats - CC

Accions amb compromís de contractació

Aturats– FSE

Accions adreçades a noves qualificacions

Reciclatge - CF

Accions de noves qualificacions amb centres de formació

Reciclatge - Empreses

Accions de noves qualificacions amb empreses

PGS

Programes de Garantia Social

 

2.2.- Formació i treball

Les escoles taller (ET), les cases d'ofici (CO) i els tallers d'ocupació (TO) són programes públics d'ocupació que tenen com a finalitat donar formació i treball a persones aturades, mentre participen en un projecte d'utilitat pública o d'interès general, i facilitar la seva incorporació al mercat laboral.

Els projectes d'UPD estan relacionats amb els projectes ET,CO,TO. Són projectes d'estudi que analitzen les potencialitats i fan la  prospecció  de l'ocupació al territori.

CO

Cases d'Ofici

ET

Escoles Taller

TO

Tallers d'Ocupació

UPD

Unitats de Promoció i Desenvolupament

 

3.- Programes per al Foment de la Igualtat d'Oportunitats.

Aquests programes tenen com a objectiu millorar l' ocupabilitat dels treballador/es mitjançant mesures ocupacionals específiques i/o l'articulació d'itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral que combinen formació, orientació, motivació, tutoria, acompanyament a la inserció...


FIO-HD

Programa per al Foment d'Igualtat d'Oportunitats Home-Dona en el mercat de treball.

PEMO

Programes Experimentals en Matèria d'Ocupació

ICED

Programa d'Inserció Sociolaboral de Col·lectius amb Especials Dificultats

PIRMI

Renda Mínima d'Inserció

PI

Programa d'Inseridors

FCD

Foment de Contractació de Treballadors amb Discapacitat

 

4. Promoció de l'Ocupació.

El Servei d'Ocupació de Catalunya, seguint la línia exposada a la normativa comunitària de descentralització de les polítiques actives d'ocupació i de participació de les institucions locals i dels agents socioeconòmics, fomenta estratègies i eïnes per a la millora del desenvolupament i creació d'ocupació en l'àmbit local.

PTO

Pactes territorials per a l'ocupació

PLOC

Plans d'ocupació

AODL

Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local

NJ

Nous Jaciments d'ocupació

ECPL

Estudis i Campanyes per a la Promoció Local

EQIO

Empreses Qualificades (I+O)

 

Tornar